">

Het Frans onderwijzen-123

Kies Frans/Le français voyage
Meer dan 65% van de Nederlandse leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs leert Frans. Slechts 20% van hen gaat hiermee door in de bovenbouw. Al die leerlingen die stoppen met Frans verliezen snel hun taalvaardigheid in het Frans en hierdoor krijgt een Francofoon die op bezoek is in Nederland de bedrieglijke indruk dat men weinig aan het Frans doet in dit land.In 2012-2013 is een pilote project uitgevoerd, voornamelijk gefinancierd door het Europees Platform, dat belast is met de uitvoering van het programma Taalassistenten Frans, en ondersteund door het Institut français des Pays-Bas, de vereniging Levende Talen/sectie Frans, en de Frans-Nederlandse Academie, allen lid van de Ronde Tafel voor het Frans. In het kader van dit pilote project heeft een "intervenant", dat wil zeggen een ervaren taalassistent Frans, in de praktijk de technische voorzieningen en het lesmateriaal kunnen testen waarvan het huidige project uit wil gaan. Meer dan 1500 leerlingen in 15 scholen hebben tussen april en juni geprofiteerd van de animerende lesactiviteiten die werden aangeboden door die ervaren taalassistent.Doelstelling

Algemene doelstelling

Zoveel mogelijk leerlingen in de 2de en 3de klas (13-14 jaar) en hun ouders overtuigen van het nut om Frans als examenvak te kiezen, naar welk profiel men ook gaat;
Leerlingen die geen eindexamen Frans afleggen wijzen op de mogelijkheid om een bewijs te krijgen van de in het Frans verworven vaardigheden door een Frans certificaat te behalen;

Specifieke doelstelling

Het leerproces Frans stimuleren door communicatieve activiteiten aan te bieden waarbij alleen Frans gebruikt wordt en die uitgaan van een speelse, taakgerichte en projectmatige aanpak;
Een relatie leggen tussen het Frans op school en in de samenleving in samenwerking met het netwerk van de Alliances françaises in Nederland.Planning en wijze van uitvoering

- September: goedkeuring van de begroting en werving van een of twee “intervenants” al naar de financiële middelen die ter beschikking staan;
- September: selectie van de scholen die een “intervenant” zullen ontvangen( 24 per “intervenant”) uit de lijst van scholen, lid van het netwerk DELF junior/LINQ, die hun belangstelling hebben geuit na een oproep in juni.
- Oktober-november het materiaal wordt bijgewerkt en een eerste tournee van de “intervenants” vindt plaats: contact leggen, lesactiviteiten, start van het schoolproject;
- Januari-februari: tweede tournee van de “intervenants” en beoordeling van de projecten;
- Maart:leerlingen in de 2de en derde klas hebben hun eindexamenvakken gekozen;
- Maart : tijdens een feestelijke bijeenkomst in de semaine de la francophonie van 17-23 maart worden de geselecteerde projecten gepresenteerd en dingen naar de uitgeloofde prijs: een talenreis naar Frankrijk ( met Atout France als partner);
- Maart: examens DELF juniorPartenaires éducatifs / partenaires francophones

- TV5 Monde
- Europees Platform
- Levende Talen
- Alliance française

+

Diploma's Frans

DELF en DALF

Het DELF en het DALF zijn officiële diploma’s die door het Franse Ministerie van Onderwijs worden uitgereikt om de vaardigheden van het Frans te waarborgen. Er bestaan 6 onafhankelijke diploma’s die conform het ERK zijn. Op elk niveau wordt de luistervaardigheid, spreekvaardigheid, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid getoetst. De kandidaat kan zich direct voor een examen naar keuze inschrijven, afhankelijk van zijn of haar niveau.

Voor meer informatie:klik hier

DELF professionnel

Deze versie van het DELF richt zich tot mensen die binnen een Franstalige context willen werken en hun niveau willen laten evalueren voor hun vertrek.

Voorbereiding DELF DALF

Om elke kans tot slagen voor het DELF/DALF examen in uw voordeel uit te laten pakken!

TCF (Test de Connaissance du Français

Deze test richt zich op iedereen die niet Franstalig is en die op een simpele, betrouwbare en erkende manier hun kennis van de Franse taal wilt laten evalueren. De kandidaten ontvangen de resultaten per graad voor elke bekwaamdheid, op één van de 6 verschillende niveaus van het ERK (Europees Referentiekader).
Deze bestaan uit verschillende onderdelen voor een specifiek divers publiek :

TCF Tout public

Om de bekwaamdheid van de Franse taal te laten evalueren voor persoonlijke, professionele of academische redenen.

Voor meer informatie:klik hier

TCF Québec

Om zich voor een langere periode in Québec te vestigen.

Voor meer informatie:klik hier

TCF ANF

Om de Franse nationaliteit te verkrijgen.

Voor meer informatie:klik hier

TCF DAP

Om in Frankrijk te kunnen studeren.

Voor meer informatie:klik hier+