Algemene verkoopvoorwaarden voor cursussen Frans

Als u zich inschrijft voor een Frans cursus, lees dan eerst aandachtig onze algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid 

1.1. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen het Institut français des Pays-Bas en klanten/cursisten in het kader van een inschrijving voor een cursus, met uitdrukkelijke en geschreven toestemming. 

1.2. Met zijn/haar inschrijving accepteert de cursist de Algemene verkoopvoorwaarden van het Institut français des Pays-Bas, evenals de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, voor uitsluitend gebruik van het Institut français des Pays-Bas, volgens de Franse wetgeving omtrent informatica en vrijheden van 6 januari 1978 en reglement (EU) 2016/679 omtrent de bescherming van het verwerken van persoonsgegevens. 

2. Voorwaarden toelating tot cursussen

2.1. De minimumleeftijd voor een inschrijving bij het Institut français des Pays-Bas is 18 jaar. Desalniettemin kunnen personen onder de 18 jaar zich inschrijven voor een cursus, mits een ouder of voogd hier van op de hoogte is en het inschrijfformulier ondertekent. 

2.2. Het Institut français des Pays-Bas heeft het recht om een inschrijving te annuleren, in het geval er een probleem ontstaat omtrent inschrijving of een ander probleem gelieerd aan de cursus, op advies van de docent. Het Institut français des Pays-Bas zal in dat geval restitutie bieden voor de kosten die naar rato zijn gemaakt. 

3. Tarieven

3.1. De prijs wordt berekend volgens de tarieven die van toepassing zijn op de dag van inschrijving en worden vermeld op alle social mediakanalen van het Institut français des Pays-Bas. 

4. Voorwaarden betaling

4.1. Voor deelname aan cursussen georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas dient het cursusgeld tijdig betaald te worden. De betaling kan per pin of per bankoverschrijving plaatsvinden bij de onderwijsafdeling van het Institut français des Pays-Bas (gesitueerd aan de Faculteit der Letteren aan de Universiteit van Groningen). In het geval van een betaling door een bedrijf of opdrachtgever, zal het Institut français des Pays-Bas een factuur opstellen op aantoning van een notitie met aanvraag op het moment van inschrijving. Het Institut français des Pays-Bas behoudt zich het recht voor om een inschrijving te annuleren wanneer het cursusgeld niet is betaald door een cursist. De cursisten dienen uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus te hebben betaald. 

4.2. De kosten voor het lesmateriaal zijn niet in het cursusgeld inbegrepen.

5. Inschrijvingsprocedure

5.1. De inschrijvingen voor cursussen van het Institut français des Pays-Bas zijn geopend op de aangegeven data op de website en communicatieplatforms van het Institut français des Pays-Bas, evenals aangegeven op het informatiebord van de onderwijsafdeling gesitueerd aan de Faculteit der Letteren aan de Universiteit van Groningen. 

5.2. Gevorderde cursisten die nog nooit een cursus bij het Institut français des Pays-Bas hebben gevolgd of waarvan hun laatste inschrijving langer dan zes maanden geleden is, worden geacht een gratis niveautest te doen voor afronding van het inschrijfformulier.

5.3. Cursisten met beginnersniveau of die al eerder een cursus bij het Institut français des Pays-Bas hebben gedaan hoeven geen niveautest te doen. 

5.4. Zodra het inschrijfformulier goed is aangekomen, zal het Institut français des Pays-Bas de inschrijving verder voltooien en een ontvangstbewijs toesturen. De betaling dient binnen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. 

6. Onderwijs en organisatie van de cursus

6.1. Het Institut français des Pays-Bas weigert enige vorm van aansprakelijkheid, indien de leerdoelen van de cursist of de examendoelen niet zijn behaald. In dit opzicht is het Institut français des Pays-Bas slechts aansprakelijk voor de voorziening van leermiddelen. De cursist stemt ermee in de lessen ijverig en nauwgezet te volgen.

6.2. Het Institut français des Pays-Bas kan niet de identiteit van de cursusdocent garanderen op het moment van inschrijving. Indien dit nodig wordt geacht, behoudt het Institut français des Pays-Bas zich het recht voor om van docent te veranderen. 

6.3. De cursist is verantwoordelijk voor de aanschaf van het lesmateriaal. Wij raden de cursisten aan om niet het lesmateriaal op voorhand te kopen en de bevestiging van de cursus af te wachten voor aanschaf. 

6.4. De cursussen van het Institut français des Pays-Bas worden gehouden aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit van Groningen. De cursisten zijn onderworpen aan het huishoudelijk reglement van deze faculteit en moeten de maatregelen volgen die genomen worden in geval van overmacht. 

7. Cursuswijziging en aanwezigheidsplicht 

7.1. Elk verzoek tot cursuswijziging dient voor de derde les van de cursus te worden gedaan per mail (institutfrancais@rug.nl) en dient gevalideerd te worden door de docent. Wijzigen is mogelijk onder voorbehoud van beschikbare plekken. Na deze periode kan elk verzoek tot groepswijziging worden geweigerd. 

7.2. Een wijziging naar een cursus met hetzelfde tarief is gratis. Indien de wijziging plaatsvindt voor een cursus met een hoger tarief, zal de cursist het verschil moeten bijbetalen. Een wijziging voor een cursus met een lager tarief geeft geen recht op vergoeding of restitutie. 

7.3. Een bewijs van cursusdeelname kan op aanvraag worden geleverd, binnen een jaar na afloop van de cursus. 

8. Annulering of uitstel van inschrijving en restitutie 

8.1. Om in aanmerking te komen voor een volledige terugbetaling of een voucher voor latere inschrijving, dient een annulering van inschrijving schriftelijk te worden ingediend, ten minste vijf dagen voor de aanvang van de eerste les. De datum van het schriftelijke verzoek is bepalend. In het geval van een bankoverschrijving wordt twintig euro aan administratiekosten afgetrokken van het cursusbedrag. 

8.2. Elke vorm van terugtrekking na de start van de cursus stelt de cursist op geen enkele manier vrij van betaling van de totale kosten van de cursus. 

8.3. Wanneer de cursus eenmaal is begonnen is het niet mogelijk om de inschrijfkosten terug te krijgen.

8.4. In het geval van afwezigheid kan de cursist de gemiste lessen niet inhalen of een restitutieverzoek indienen.

8.5. In het geval van afwezigheid heeft de cursist geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld. Echter, in het geval van ernstige ziekte die leidt tot afwezigheid van meer dan 50% van de geplande uren van de cursus, kan de cursist, op aantoning van een bewijs, de terugbetaling van het inschrijfgeld of een gelijkwaardig krediet vragen van het aantal niet-gevolgde lessen. Het schriftelijke verzoek, vergezeld door een document dat de betaling van het inschrijfgeld en de gezondheidstoestand van de cursus rechtvaardigt, dient per mail (institutfrançais@rug.nl) of per aangetekende post (Onderwijsafdeling van het Institut français des Pays-Bas – Harmoniegebouw – Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 – 9712 EK Groningen) verstuurd te worden, uiterlijk 30 dagen na de geplande einddatum van de cursus. 

8.6. Het Institut français des Pays-Bas behoudt zich het recht voor om een cursus niet te starten:

  • Als het aantal deelnemers onvoldoende is. In dit geval zal het inschrijfgeld terugbetaald worden via een bankoverschrijving of worden gebruikt voor de inschrijving voor een andere cursus. 
  • In het geval de cursus niet plaats kan vinden in optimale, veilige of comfortabele leeromstandigheden. De cursist zal per email geïnformeerd worden. Hij/zij zal de mogelijkheid krijgen zich voor een andere cursus aan te melden. De cursist kan er tevens voor kiezen om een voucher te ontvangen of zijn/haar inschrijfgeld terugbetaald te krijgen naar rato van het aantal niet-georganiseerde lessen. 
  • In het geval van overmacht (pandemieën, natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, administratieve instructies buiten de controle om van het Institut français des Pays-Bas). De cursist zal per email geïnformeerd worden. Hij/zij zal de mogelijkheid krijgen zich voor een andere cursus aan te melden. De cursist kan er tevens voor kiezen om een voucher te ontvangen of zijn/haar inschrijfgeld terugbetaald te krijgen naar rato van het aantal niet-georganiseerde lessen. 

In een van de bovengenoemde gevallen dient de cursist het Institut français des Pays-Bas te informeren over zijn/haar keuze om zich al dan niet in te schrijven voor een andere cursus of een terugbetaling te ontvangen, binnen drie maanden na ontvangst van de email. Na deze periode behoren alle cursusgelden tot het Institut français des Pays-Bas. 

8.7. Terugbetaling vindt uitsluitend plaats via bankoverschrijving. Het verzoek tot terugbetaling, vergezeld door een bankafschrift dat namens de cursist door de bank is verstrekt, dient per email te worden ingediend (institutfrançais@rug.nl). Het kan enkele weken duren voordat de terugbetaling daadwerkelijk is voldaan. 

8.8. Cursisten met een voucher voor een andere cursus dienen deze te gebruiken binnen een periode van 12 maanden. 

9. Eigendomsrecht 

9.1. Het auteursrecht en het eigendomsrecht van het lesmateriaal behoren tot de auteur. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een digitale database of openbaar worden gemaakt, behalve voor persoonlijk gebruik van de cursist ingeschreven bij een cursus van het Institut français des Pays-Bas.

10. Aansprakelijkheid en overmacht

10.1. De aansprakelijkheid van het Institut français des Pays-Bas en zijn medewerkers is beperkt tot opzettelijk verzuim of grove nalatigheid. Het Institut français des Pays-Bas is niet verantwoordelijk voor schade of terugbetalingen in geval van annulering van cursussen in gevallen van overmacht (pandemieën, natuurrampen, branden, overstromingen, oorlog, administratieve instructies buiten de controle om van het Institut français des Pays-Bas). Wanneer een cursus om deze reden wordt uitgesteld of onderbroken, biedt Het Institut français des Pays-Bas alternatieve oplossingen aan in een online omgeving. 

11. Afsluitende voorwaarden

11.1. Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en elk geschil wat hieruit voortvloeit zal worden voorgelegd aan de Nederlandse autoriteiten.