Algemene verkoopvoorwaarden voor DELF-DALF examens

Lees onze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u zich inschrijft voor een DELF-DALF examen.

1. Toepassingsbereik

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties tussen het Institut français des Pays-Bas en haar cliënten/kandidaten in het kader van de inschrijving voor cursussen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Door zich in te schrijven aanvaardt de kandidaat de Algemene voorwaarden van het Institut français des Pays-Bas, evenals de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, voor het exclusieve gebruik van het Institut français des Pays-Bas, voorzien in overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 en de verordening (Ue) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

2. Inschrijving

2.1. De inschrijving van de kandidaat is pas geldig als het Institut français des Pays-Bas de betaling vóór de uiterste datum voor inschrijving heeft ontvangen. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, wordt de inschrijving geannuleerd. De betaling voor een inschrijving is alleen geldig voor de examensessie waarvoor de kandidaat zich heeft ingeschreven. Als de kandidaat twee weken voor de examendatum geen uitnodiging voor het DELF-DALF examen heeft ontvangen, dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afdeling cursussen.

3. Annulering

3.1. Annulering van de inschrijving zal alleen in aanmerking worden genomen als het verzoek om annulering per e-mail (institutfrancais@rug.nl) en vóór de uiterste inschrijfdatum is gedaan. Indien de annulering na deze datum geschiedt, zullen de kosten niet worden vergoed.

4. Te laat komen en afwezigheid

4.1. Indien de kandidaat te laat komt voor zijn examen, zal hij niet tot de examenzaal worden toegelaten. Eventuele door de kandidaat gemaakte kosten worden niet vergoed.

4.2. Indien de kandidaat het examen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont, wordt het examen als mislukt beschouwd en worden de door de kandidaat gemaakte kosten niet vergoed.

4.3 In geval van overmacht (ziekte, ongeval) dient de kandidaat binnen vijf dagen na de examendatum een bewijs in te dienen bij het Institut français des Pays-Bas.

5. Verloop van het examen

5.1. De kandidaat met tijdens het examen in het bezit zijn van een identiteitsbewijs. Indien de kandidaat geen identiteitsbewijs toont, wordt hij/zij niet tot de examenzaal toegelaten. Eventuele door de kandidaat gemaakte kosten worden niet vergoed.

6. Uitslag

De uitslag worden per e-mail naar de kandidaat gestuurd. Telefonisch wordt geen informatie gegeven. De kandidaat ontvangt het diploma binnen drie tot zes maanden na de examendatum.

7. Slotbepaling

7.1. Deze algemene voorwaarden zij onderworpen aan het Nederlandse recht en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse autoriteiten.